|     32-33 zenbakiak, 1934ko abuztua-iraila [faksimilea PDF formatuan]

aurrekoa | hurrengoa


LENENGO EKITALDIA

 

        Bi bizitza ta ganbarabiko errota zar baten irudia. Ikusleen urrez-aurre, matzar baten orriak, untz ostoaz nastuta, etxe ormak estalita dauzka. Zabarki egindako errota kurpil bat agertzen da alde onetatik. Errekaren beste aldetik errolatara, zuaitz enborrez egindako zubi batek bide egiten du. Zubitxoa, errotako koska ausi batzuetan josita, olezko arranpan antzokiraño jesten da.

        Erreka aldetik, urrutiko zelai osoa ikuskizun. Mendi arro urdiñean, zerua estaltzen. Errota alboan, bere ezkerretara, errotaria bizi dan etxetxo zuri alai bat zutitzen da. Aurreneko mallan ezkarretara, arrizko orma motz batean langa bat. Bere ontatik, urrutian, piko artean, erdi ezkutuan ikusten dan etxe bateko baratzarako bidea. Orma au, etxea ingururatu balu bezela agertzen da eta etxetxo zuriakin bidetxigor baten antzera.

        Burni-ola zar baten orma ausiak eskubitara. Lenengo mallan, zuaitzez apaindutako zelai bat. Intxaurrondo baten oñetan, arrizko exerlekua. Errota alboko etxea, enparantzatxoa ta ezkerreko burni-ola zarra, zuaitz onen itzal ederrakin atsegintzen dira. Ezkerreko bidetik burni-olara, ta ibai aldetik, beste bidetxigorrak.

        Udaberriko egun eder baten illunabarra. Ekitaldi au amaitu arte illuntzen dijoa.

 

 

LENENGO AGERRALDIA

 

Txanton, arrizko alkian jarrita,
egurrezko gurditxo bat konpontzen ari da.
Bere lanari pozez begira, Bixente, Todor
ta Joxepatxo iru aurtxoak.
Gurdi ardatza josten ari ba'litz bezela,
Txanton'ek mallutzat arri bat dabilki.
Noizik-bein arriakin kasketako bat ematen dio
ta lanean ari dan artean, alaiki abesten du.

 

ABESTEN

 

TXANTON:

                Zozo beltz eta zar bati,

                baso egalean,

                txindorrak dasaio

                arroen antzean:

                «Zertarako dek, adiskide,

                moko luzea ik?»

                Eta zozo izekari,

                zarrak, txindorrari

                erantzuten dio:

                «Abesle txarrari,

                i antzekoari,

                izeka, txitu beti

                nai aña jotzeko.»

                Eta txindortxua,

                alai ta arroxkua,

                zugatza gañean

                pio ta pirripio

                dagoan artean,

                zozo biurriak,

                sasi eskutuan

                irri eta par egiñaz

                onla esan zuan:

 

(Txanton'ek zozuen antzera txistu egiten du. Aurtxoak, gurdien konpontzea bezin gogoki entzuten dute abestia)

 

ITZEGIÑAZ

 

TXANTON: Tira, ibilli arin! (Aurtxoei gurdia emanik jeikitzen da) Alde, alde emendik! Goizetik gaberaño aspertzen nazute-ta.

BIXENTE: (Todor'i) Tira, i. Gurdia eratua zeok!

TXANTON: (Bixente gurdian exeri ta Todor ta Joxepatxo ibiltzera dijoazela ikusirik, geiegizko amurruakin) Baña, zer arrano da au! Alde emendik, kankallu!, Lotsik ez ta bearrik ez!

TODOR: Utzi zaioxu, aitona.

TXANTON: (Bixente'ri) Aldegiteko esan dit! (Bixente gurditik irtetzen da) Zu, Joxepatxo, jarri gurdian ta... tira zuek!

BIXENTE: Eta itzaia?

TXANTON: Itzaia? Neroni jarriko nauk. Eta ez dik ain erreza izan bear. Zekorrekin beintzat ez nauk egundo itzai ibilli. (Itzaien antzera) Aida! Aida Gorri! (Aurrak bere gurdiakin atzetik dirala aldegiten dute). Ja, ja, ja! (Barrenen algarak amaitzen).

 

(Erromerira dijoazen nekazarien abestia barrenen asten da ta, andik laster, gizon emakumeak azaltzen dira. Jaietako janzkiakin apainduta, salletan sakabanatuaz. Albokari bat eta panderetakiko bi neska aurretik)

 

ABESBATZAK

 

                Guazen ara

                Guazen ara!

                Eguzkia alai dago

                zeru urdin ederrean,

                jolastu nai dualako

                gaur gurekin batean.

                Etorri eusko anaiak

                jolas alai ontara,

                danbolin soñuak

                deitzen digu beregana

 

(Abestien ots alaiak entzunik, Presen ta Manu beren etxeetatik irtetzen dira. Presen nekazari sail butera urbiltzen da. Orduan, Manu bere etxean sarturik, Mirentxu eskutik dakarrela bereala azaltzen da)

 

                Nekazarien jaia

                auxen degu benetan,

                dantza ta abestu zagun

                gaurko egun onetan.

                Lagun onak, aurrera!

                euskia dago alai,

                txistu soñuaz, dantzan

                egin dezagun jai.

                Lagun onak, aurrera.

                Egin dezagun danok jai.

                    Bai alai!

                Eguzkia alai dago

                zeru urdin ederrean,

                jolastu nai dulako

                gaur gurekin batean

                gaur gurekin batean

                    batean

                    Aurrera!

MIRENTXU:

                Uztazu, nekazari,

                zure arazoa,

                zure arazoa.

                Egun aundia da gaur

                da egun gozoa

                da egun gozoa.

                Astuizu gaurkoz lana

                eta astiro

                eta astiro,

                artsaldean, nai bozu,

                zoaz berriro.

                Gaur ikusiko dezu

                maitasun bat ernetzen.

PRESEN: (Abestaldeari) Eldu'zu, nekazari!

MIRENTXU: Ez aztu una etortzez.

PRESEN: Ez da iñor aztuko.

MIRENTXU: Pozik joango nitzake!

PRESEN: Ni zurekin joango naiz.

MIRENTXU: Espaz bete nazute!

PRESEN: Atoz, Mirentxu, zu ere.

MIRENTXU: Jai aundia degu gaur.

PRESEN: Danok dantza gaitezen.

 

ABESTALDEAK

 

(Presen ta Mirentxu'ren jarduna bitartean)

 

                Gaozen goazen, lugiñak

                Goazen ara,

                goazen, bai, goazen,

                Uztazu nekazari,

                zure arazoa,

                zure arazoa.

        (Batzuek)

                Egun aundia da gaur

                da egun gozoa,

                da egun gozoa.

        (Besteak)

                Goazen danok bertara,

                dantzara.

        (Guziek)

                Dantzara

                Dantzara!

MIRENTXU:

                Ene Presen maite,

                zurekin nua,

PRESEN:

                Orla nai zaitut, Mirentxu,

                alai ta kementsua.

 

ABESBATZAK

 

                Lagun onak, aurrera!

                Alai dago eguzkia

                eta ozte guztia,

                txistu otsez,

                dantzan dabil an pozez.

                Dantzan dabil an pozez.

 

                Guazen ara,

                guazen ara!

 

(Mirentxu ta Presen abeslariekin irtetzen dira).

 

 

IRUGARREN AGERRALDIA

 

Manu ta Ermunda.

 

ITZEGIÑAZ

 

MANU: (Bere alaba izkutatu dan lekura begira) Mirentxu au! Ez dakit, zer atera bear degun! Beti goibel, jateko gogorik ez...! Arranoa, neska gaztea danik ere ematen al du, ba? Bere ama ere orrelakoxea zan, bai. (Eskuan damakin aizkorakin egur bat ezpaltzen asten da) Erromerian zertxobait alaituko ba'litz!

ERMUNDA: (Konpontzen ari dan errotako kalaka eskuan duala agertzen da) Erromeri zale guziak joan al dira?

MANU: (Lanari eutsiaz) Ortikantxe aldegin dute.

ERMUNDA: Eta Mirentxu?

MANU: Aiekin joan da.

ERMUNDA: Egitan, osaba?

MANU: Egitan, Presen'ek gogoa berotu dio ta... Zoaz zu ere.

ERMUNDA: Bai, baña, ni joanda zeñek konpondu bear du errotako kalaka au?

MANU: Neronek. Ori egiteko lain ez ote naiz ba? Alde, alde! Joan ta jolastu ongi. Presen'ek kontu egiñaz, Mirentxu an dago. Kontu egiozu zuk ere.

ERMUNDA: An nua ba! (Kalaka eskuan duela sartzen da errotan ta andik laxter, txamarra jantziaz irtetzen da).

MANU: Au beintzat... ondo mutil langillea atera zaigu!

ERMUNDA: (Joaterakoan) Mirentxu alai joan al da?

MANU: Dantzan egin nai zuan ta... Baña ez dedilla geiegi nekatu.

ERMUNDA: Ez, ez. Egon lasai. Gero arte, osaba. (Len abeslariak eskutatutako tokitik iretzen da. Manu aizkora utzita etxeratzera dijoanean, Txanton'en abotsak geldi arazten du. Ermunda irten baño lentxeo, ezkerreko aldetik azaldua zan).

 

 

LAUGARREN AGERRALDIA

 

Manu ta Txanton.

 

TXANTON: Semea ere erromerira al dijoakizu, Manu?

MANU: Illoba.

TXANTON: Oraindik bai; baña laxter...

MANU: Eztakit zer esan nai dezun orrekin, Txanton.

TXANTON: Atzo zure alaba ta Ermunda alkarrekin ikusi nituan ta...

MANU: Ori eguneroko ogia degu. Biak etxe batean azi, etxe batean bizi... (Parregiñaz) Besteren semeak azi bear dituana, ez zera zu bakarrik, Txanton. Bat beintzat neronek ere ementxe daukat.

TXANTON: Mutil langillea ezpada ba orixe...!

MANU: Bai, ez da alperra. Etxea ta lur auek ongi maiteak ditu Ermunda'k.

TXANTON: Ta errotatik joaten utzi? Ez nik beintzat!

MANU: Ori bere gain gelditzen da..., Ara: errota onek, Jainkoari eskerrak, ura ta lana beti izan oi ditu. Eta errota orretan neska ezkongai bat dagola, Ermunda'k eta itxu batek ere ikusi lezake. Gañontzakoa... or konpon!

TXANTON: Bai, bai; baña biak ere ez daude sasoi txarrean ta Mirentxu, arranoa, ez da nolanaiko emaztegaia.

MANU: (Jolasean) Ez aldezu naiko orain berakin ezkondu... Zu bezelako bertsolari zarrak ez ditu begi onez ikusten.

TXANTON: Zaude ixili, gizona! Ni aiengatik ari naiz. Lorerik ederrenak maiatzean arkitzen dira. Ta ezkontzeko garaia eltzen danean, txorakeritan ibiltzea ez da egoki.

MANU: Egia diozu. Ermunda'ri atzo bertan, gai orretzaz itzegin nion. Nik alabatxoa ezkontzeko daukat. Ori ezin ukatu. Ta alkarrekin konpontzen ba-dira, obe. Zergatik ez, ba? Ezpadira konpontzen berriz, bakoitzak nai duana egin dezala ta, kito!

TXANTON: (Parrez) Konponduko dira, bai, ta laxter gañera.

MANU: Ez ba jakin! Mirentxu ezezik beste neska ezkongaiak ere ba-daude auzoan... Urrutira gabe, zure illobaren alaba ere or dabil...

TXANTON: Zein? Presen? Azer kaxkariña! Orrek dantza izan ezkeroz. Gaztea bai da...

MANU: Mirentxu ere ala da; baña...

TXANTON: Zure antzekoa bai da. Zu beñere gazte izan al zera?

MANU: (Benetan) Egia diozu. Agian, egundo ez.

 

ABESTUAZ

 

TXANTON:

                Ba, ni, begira.

                Berriro gaztedia dakust

                Zer dan al dakizu zuk?

                Gaztedia

                da emaitza

                zerukoitia.

                Erruki

                ondatzen duna

                ain zoruna!

                Bañan iraun-araziz

                poztasuna,

                betiko gaztetasunean

                damaki osasuna.

MANU:

                Gaztedia,

                joanean,

                da betiko iges.

TXANTON:

                Artezia

                gordetzia

                alaitasunez.

MANU:

                Dakizkit gazte

                baten bertso ederrak.

TXANTON:

                Ta nik olerkari zar batek

                eskontzean ziona:

                «Bizirik dagon zuaitza,

                naiz izan urtetsua,

                orriz ta lorez betiko

                daukazu apaindua

                daukazu apaindua!

                Bere adartxoetan dabil

                txoritxua

                poztasunez itxutua.»

TXANTON:

                Ta olerkari gazteak

                erantzun:

                «Alaitasunaren billa

                dabil txori gaixua

                eta zuaitz zar gañean

                arkitu du lekua

                arkitu du lekua!

                Ikazkiñaren beldurrez da

                    txoritxua

                zalantzarekin mindua.

TXANTON:

                Ni ote naiz

                ikazkiñen mendetakoa?

MANU:

                Zu ez, noski,

                beti gordin izandakoa.

TXANTON:

                Ez aztu, ba,

                esandako ikaskizuna.

                Ta zure indarrak makaltzean

                jarrai Txanton bidean

                jarrai Txanton bidean!

 

(Txanton algaraz utzirik,
Manu errotan sartzen da)

 

 

BOSTGARREN AGERRALDIA

 

Txanton ta Presen.

 

(Manu irten baño lentxeago,
Presen agertzen da, oldozkor, burua makur,
lurrera begira, musu-zapia eskuen duela, juandako lekutik,
zuaitz artetik dator. Txanton'ek ikusten duanean:)

 

TXANTON: Presen! Garai ontan etxera? (Presen ixil ta geldi) Presen, zuk negar egin dezu! Zer dezu?

PRESEN: Ezerez.

TXANTON: Nola, ezerez? Gaixo al zaude?

PRESEN: Ez, aitona, ez.

TXANTON: Egia diozu. Gorputzeko miñak ez dizu berealakoan negar egiñaziko. (Presen bideari jarraitzeko asmoan asten da) Baña orrenbestez joaten ez dizut utziko. Ia, begira arpegira neri! parregin zazu ba, emakume! (Presen'ek negarrari ekiten dio) Ene! Ez dezu aitona askorik maite!

 

ABESTUAZ

 

TXANTON:

                Zure arpegi alaia

                beti parrez

                ikusi oi det eta

                orain negarrez!

                Nolatan leike,

                Presen kutuna,

                orrela altzea

                zure zoriona?

                Maitemin al zera?

                Gaixorik zaude?

                Biotzen barruan

                iturri oñaze?

                Esaidazu laixter

                zergaiti latza,

                ene maitetxo,

                zergaitia esan ba.

PRESEN:

                Ezerez, aitona

                ez det nik ezer

TXANTON:

                Begitan malkoak

                zaizkizu ager.

                Zure ezpañekin

                ukatu-arren,

                negarra zotinka

                dezu barrenen.

PRESEN:

                Ene, aitajauna,

                Bai! Nola ukatu?

                Neke ta oñazeak

                naute ikutu.

                Lillur urdiñak,

                zoragarrizko ametsez,

                betiko galdu ditut;

                Utzi negarrez!

TXANTON:

                Bai; nola ukatu

                zure miña.

                Bañan bere

                on ordaña

                utzizu nere gain.

                Ateekabez ba'dezu

                biotza asetzeko lain

                negar egizu!

                Negar usotxoa

                nere besoetan

                nik ere negarra

                degit benetan.

PRESEN:

                Aitatxo maite

                nagon benetan!

TXANTON: Lasaitu zaitez, Presen. Norbaitek ikusita ere... Ixo, Presen, zure malkoak min ematen didate-ta. Alare ez al didazu esan bear...?

PRESEN: Etxera nua. Zuk bakarrik ikusi dezu nere negarra. Nere atsekabeak aundiak ba-dira ere ez ditu iñork jakin bear. Legortu da nere malko iturria!

TXANTON: Ez da egia. Zure nekeak ez dira il. Eta lagunen aurreak ezin gordeko dezu.

PRESEN: Bañan, aitona! Egitan zala uste al zendun? (Parrez) Ez da buruaustetako garaia! Txantxetan ari nitzan-da! Jaialdia gaur degu-ta.

TXANTON: Txantxetan diozu? (Ezin sinisturik)

PRESEN: Bai ba! Presen'i egundo ezer txarrik gerta al lezaioke ba...? Atsekabeak nik? (Benetan berriro) Ni negarrez...?

TXANTON: Presen!

PRESEN: Ni beti alaia izandu naiz ta... Ni beti alai... (Negarrez burni-olara sartzen da).

TXANTON: (Oldozti, Presen dijoan tokira begira) Ederki zeok! Au det au! (Errotan sartzen da. Antzezlekua utsik. Barrendik, Mirentxu ta Ermunda'ren abesti-otsa gero ta alderago entzuten da).

 

 

SEIGARREN AGERRALDIA

 

Mirentxu ta Ermunda.

 

ABESTUAZ

 

                Udaberri pozkilleak

                euskiaren indarrez,

                mendi zelaiak jazten ditu

                lili apañez.

                Bañan illunabarrean,

                txoriak negar antzean,

                txio-txioka agurtzen dute

                abost itunez, maitasunean.

 

(Mirentxu ta Ermunda zubitxotik azaltzen dira.
Eskutik elduta poliki-poliki datoz.
Mirentxu'k gaixo itxura dauka ta eztulka maiz asten da.
Arranpan bera astean Ermunda'k
Mirentxu'ri gerritik elduaz, bereganatzen du)
.

 

MIRENTXU:

                Egun batez amets egin nuan

                alkarrekin giñala ezkondu.

                Arrezkeroztik ezin dizut nik

                ansia lez begiratu

ERMUNDA:

                Zoriona det zure alboan,

                larrosa zuri, amets zoro!

                Neure Mirentxu aingerutarra

                zuretzat bakarrik nazu osoro.

                Argi berri dizdikor bat

                piztu zaigu biotzean,

                aurtzarako maitasuna ilda

                au jaiotzean.

                Maitasun kutsuge, eztia,

                biotzeko lurrun gozoa,

                jaiotze garbiko gogamen,

                maite uts, egiti, zintzoa.

                Goizeko izarrarekin

                eguzki osoa!

MIRENTXU:

                Egundo amai gabeko

                gozotasunak,

                oraintxen ase dizkit

                zure erantzunak.

                Ta zelai apañak,

                zeru urdiñak,

                goxoki, gaur dirate

                mintzo!

                Bizia opatzen det

                zorionean.

                Bizi! bizi!,

                zurekin batean

                gaur onetsitako

                maitasun batean!

ERMUNDA:

                Biotzeko esnatze

                berri onetan

                nerea lagun

                bene-benetan.

                Atortzu!

                Nere bizia dezu

                Miren!

                Zoriona emen.

                Bizi! bizi!

                     A!

                Udaberri pozkilleak

                eguzkiaren indarrez,

                mendi zelaiak jazten ditu

                lili apañez.

MIRENTXU:

                Bañan illunabarrean,

                txoriak negar antzean,

                txio-txioka agurtzen dute

                abots itunez, maitasunean.

MIRENTXU: Bai; maitasunean.

ERMUNDA: Bai; maitasunean.

 

ITZEGIÑAZ

 

MIRENTXU: Gizonen esanak, bai atsegiñak; baña, beti egia esaten al dezute?

ERMUNDA: (Nasturik) Ez. Gaur ezin esan det egi osoa. Zein gogokoa zaitudan esateko, itzik ez bai det arkitzen. (Laztunduaz) Mirentxu!

MIRENTXU: (Maiteki) Ermunda!

 

(Zuaitzen oñetara iritxi dira.
Mirentxu errizko exerlekuan jartzen da
ta Ermunda'k oin bat bere artan jarririk.
Mirentxu'ren esku but bereen artean artzen du.
Une onetan Txanton ta Manu errotako atean azaltzen dira).

 

 

ZAZPIGARREN AGERRALDIA

 

Lengoak, Txanton ta Manu.

 

TXANTON: (Gazteak ikusita) Ja! ja! ja! Ikusten, Manu? Ikusten, zein azkar alkar aditu duten? Laxter Errotatxiki'n eztaiak ditugu! Ala bear ere! (Mirentxu, lotsati, zutitzen da. Txanton'ek deadarka:) Bixente! Joxepatxo! (Manu'ri sorbaldan joaz) Laxter zera zu ere, ni bezela, neska mutiko biurrien atzetik (Ezkera eskubira begiratuaz) Baña nun arrano sartu ote dira demontre oiek? (Deadarrez) Bixente! A!... Ara non dauden!

 

ABESTUAZ

 

TXANTON:

                Sagar ondoen adar-pean

                dagozte gurdiakin.

                Txoriak lez dira umeak

                beren oldozmenakin.

                Egak dituzte gogaian,

                biotzak errukabe,

                biotzak errukabe!

                Neke ta gaitzak geruago

                egingo dabe

                lurreko miñaren jabe.

                Ja! jal ja! ja! Bixente! Todor!

                Ja! ja! ja! ja!

 

(Ezkerreko aldetik lasterka joaten da)

 

 

ZORTZIGARREN AGERRALDIA

 

Mirentxu, Ermunda ta Manu.
Presen, noizik-beinka, burni olatik azaltzen da
ta besteak ikusten ez dutela, guzia entzuten du.

 

ABESTUAZ

 

MIRENTXU: (Manu'ri)

                Soma gaituzu, aita.

ERMUNDA:

                Soma gaitu. Azketsi!

MANU:

                Nere baitan semetxoak

                zaituztet nik onetsi.

                Pozkor neurgea dagit barruan

                maitasun ori somatzean.

                Jaunak otoitzak entzun ditu

                nere biotzean.

                Beti semetzat euki

                ba'zaitut, gaurtik aurrera

                zu etxe onetan

                seme bat zera

                ben-benetan.

                Onetsitzen zaituztet biak

                zeruetako zorionean.

                Ez da neretzat saririk

                orain daukatan lakorik.

 

(Eskuaz malkoak legortu ondoren
Mirentxu ta Ermunda besarkatzen ditu.)

 

ERESIARI DAGOKION ERAN MINTZATUAZ

 

MIRENTXU: Aitatxo...!

MANU: (Ermunda'ri) Mirentxu'ren ama, Agate Deuna egunean ezkondu zan...

ERMUNDA: Zure agindua betetzeko gertu naiz.

MANU: Ez al dezute berriro zelaira joan bear?

MIRENTXU: (Eztulka) Ez. Nekatua arkitzen naiz.

MANU: Zure osasunari, gaurtik aurrera, geiago kontu egin bear diozu.

MIRENTXU: (Arretarik gabe). Ez det ezer. (Mirentxu, Manu'kin errota alboko etxeruntz abiatzen da)

ERMUNDA: (Manu'ri) Eta errotako kalaka?

MANU: Konponduta daukazu. (Errota erakutsiaz) Or, barrenen, guzia gertu dago.

ERMUNDA: Abereentzat argi-belarra ebakitzera noa, orduan.

MIRENTXU: (Irriparrez Ermunda'ri) Azkar etortzekotan?

ERMUNDA: Berealaxe. (Errotan sartu ta ikusleen aurrean itai ta saski bat artzen ditu).

MIRENTXU: (Etxetxoaren atetik, Ermunda'ren irteera zaituaz) Ermunda, Kortaberri'tik igarotzerakoan eskaiozu nere izenean, lora sorta bat.

MANU: (Parregiñaz) Gizon gaia arkitu duala, auzo guzian adierazi nai du, dauaneko. (Etxean sartzen da.)

MIRENTXU: A! Eta larrosa zuri ta krabelin gorririk gabe ez etorri gero...

MIRENTXU: Ederki.

 

(Mirentxu'k etxetxoan sartu baño len, Ermunda'ri
eskuaz agur maitekor bat egiten dio, arek erantzunaz.
Gero, saskia bizkarretik zintzilik ta itaia gerrikoan duala,
geldi-geldi eskubi aldera abiatzen da.
Lurrera begira dijoa.
Zuaitzetara iritxi baño len,
biratuaz etxetxo ta errotari begira-aldi bat egiten dio
ta iñor begira ez daukala ikusten duanean,
txapela burutik kendu ta, bular gañean marruskatzen du.)

 

 

BEDERATZIGARREN AGERRALDIA

 

Ermunda ta Presen.

 

ABESTUAZ

 

ERMUNDA:

                O! Bai!

                Maltzur likits bat

                ni ez naiz besterik,

                atzipetutzen det

                gezurrez beterik.

                Nolaz aztutzen ditut

                gaurko egun ontan

                izandako onurak.

        (Presen burni-olatik irtetzen da.

        Bere oñen otsa entzunda, Ermunda biratuaz).

                Presen!

PRESEN: (Arrokeriz)

                Presen, bai. Jakin det

                zure otsokeria.

                Laxter Errotatxiki'n

                zera nagusia.

                Ala zebiltzan

                dollorkerizko itzez

                andereño gaixo bat

                atzipetzen ni lez.

                Azpi-suge petrala!

                Zure salkeriak

                etzitun irabazi

                min-malko neriak.

ERMUNDA:

                Ez dakizu barruan

                daukaten gudua.

                Maitemiñez iltzea

                ote det adua?

                Miren maite detala

                errukiz ba'diot,

                Presen, zu bakarrikan

                egitan maite dot.

PRESEN:

                Ez! Ez!

                Gezurra beti!

        (Iges egiñaz)

ERMUNDA:

                Presen! (Maitati)

PRESEN:

                Ixo, gezur!

                Ezin det geiago

                maitasun itzik sinistu

ERMUNDA:

                Barka zaidazu, Presen.

                Bañan oraindikan

                entzuidazu itz bat...

PRESEN:

                Ez!

ERMUNDA:

                      ...barrutikan

                utsegiten duana

                azkets eskatuaz.

                Errukitu garaiz.

                Beti biotz osoaz

                zurea naiz!

        (Indarrez bereganatu nai du)

PRESEN:

                Ez! ez!

                Utzi! Azke!

                Zuretzat beñerez.

        (Ermunda'k uzten dio)

                Beretzat lora billa

                etzaitez nekatu.

                Ara nereak emen

                eman zaizkiozu!

 

(Presen'ek bular gañean dauzkan loreak kendu
ta Ermunda'ri aurpegira botatzen dizkio.
Onek amorruz neska joko luke;
baña atzenik baretuta, damuaren damuz,
bere bideari jataitzen dio.
Presen exerlekuan jarrita, itun gelditzen da)

 

 

AMARGARREN AGERRALDIA

 

Presen ta Txanton.

 

(Atzeneko au, ezkerreko bigarren irteeratik,
lengo gertaera ikusteko garaiz eldu da)

 

TXANTON: (Erdi negarrez) Presen! Nere Presen!

PRESEN: (Txanton'en besoetara joanik) Aitona! Aitonatxo!

        (Besarkada maitati batean gelditzen dira. Urrutira, erromeritik datozen nekazarien eresi-abotsa entzuten da. Eresi ori ari dan artean itzegiñez)

        Zoritxarra nere gain!

 

BARRENDIK ABESTEKOA

 

                Illunabarra dator

                mendiaren gañera,

                gure jaia amaitu da

                goazen danok etxera.

                Goazen, goazen lagunak

                itzala degu bertan;

                ilunak deitzen digu

                abitzeko benetan.

 

                Abesti atsegiñen

                oiartzun alaiakin

                erreka, zelai, dabiltz

                mintzatzen gurekin.

                Oraindikan basoan

                entzun da ixillean

                lugiñak abestua

                etxeko bidean.

 

                Goazen, goazen, etxera,

                goazen, goazen etxera.

                Illunabarra dator

                mendiaren gañera,

                gure jaia amaitu da

                goazen danok etxera

 

                Goazen, goazen, lagunak

                itzala degu bertan,

                illunak deitzen digu

                abitzeko benetan.

                Abitzeko benetan.

                Goazen, goazen.

 

(Aurreko au guzia barrendik abesten ari diran bitartean,
datorrena mintzatuaz)

 

TXANTON: Orain ikusten det zure miñen zergaitia. Nere begiz ikusi ez ba'nu ez nuan egundo sinistuko. Ermunda maite dezula zergatik ez didazu esan? Neroni ere, ezjakiñean, Mirentxu'ren ezkontzarekin zoraturik negon. Baña ezazu negarrik egin!

PRESEN: Ez nago negarrez, aitona. Naita ere ezingo nuke...

TXANTON: Goazen, goazen etxera.

PRESEN: Baña... aitona... nik Mirentxu'ri zorionak eman nai dizkiot. Begira, begira zein alai datorren. Pozaz, etxe barruan ezin egon da...

TXANTON: Etzazula zure burua geiago mindu.

 

 

AMAIKAGARREN AGERRALDIA

 

Lengoak eta Mirentxu.

 

PRESEN: (Mirentxu'ren bidera irtenaz) Erromeritik ain azkar nola etorri zera?

MIRENTXU: (Poza dariola) Ba... Ai ene, gauz bat ba'zeñekizu? Zuri esan zaiduzuket!

PRESEN: (Arretik gabe) Gauza onen bat, noski.

MIRENTXU: Ez dezula asmatzen? (Parrez Presen'gana urreratzen da, baño bere aurpegi lañotua ikusiaz itundurik) Baña, ezbearren bat al dezu?

PRESEN: (Itun ta gogor) Ludi untan gauz asko dira par egiñazten dutenak... ta baita negar egiñazten dutenak ere. (Txanton ezkerreko aldetik joaten da).

MIRENTXU: (Maiteki) Ni ain alai arkitzen naizen une onetan, zergatik zaude zu itun? Ez aldakizu, Presen? Ezkontzera noa! (Eztulak erasotzen dio. Bi eskuaz burua estuturik, baratzako orma ondoan jartzen da. Gero, izketari jarraitzen dio; baña beti agiriko indarrez) Beti maiteko naula zin egin dit. Ta nere amets guzia orixe izan!

PRESEN: Ermunda izango da, noski? (Barruko miña gordeaz) Beraz, ezkontzen zera? Ederki, Mirentxu, ederki. (Bat-batean amorruz) Ta bai al dakizu ni... (Mirentxu'k, musu-zapia aora daramala ikusirik, ixiltzen da).

MIRENTXU: Ai, Presen!

PRESEN: (Izututa) Mirentxu!

MIRENTXU: (Musu-zapia erakutsiaz) Ez izutu, txoro, ez da ezer. Beste bi alditan ere izandu det. Au ez da ezer. Baña Jaungoikoagatik, ezaiozula nere aitari esan. Ixil gordeka nabillela ba'leki errietan emango lirake-ta.

PRESEN: (Errukituaz) Mirentxu gaxoa! (Gerritik eltzen dio).

MIRENTXU: Au ez da ezer. (Kementsu. Ezpañak zapiaz garbituaz) Ikusten? Joan da! (Ermunda, bizkarrean saskia duala, azaldurik, Mirentxu ta Presen alkarrekin ikusita arriturik gelditzen da).

 

 

AMABIGARREN AGERRALDIA

 

Lengoak, Ermunda ta atzen-aldera Txanton.

 

MIRENTXU: (Ikusitakoan) Ermunda! Ermunda! Loreak ekarri al dizkidazu?

PRESEN: (Ermunda'gana aurreratuaz ta gorrotorik gabe) Ermunda, badakit ezkontzen zeratela. Aingeru bat daramazu emaztetzat. Ez dezu ainbeste irabazi. Zoriona opatzen dizuet!

ERMUNDA: (Saskia lurrean utzita lore batzuk atereaz) Ona emen loreak.

MIRENTXU: (Artuaz) Zein ederrak diran, Ermunda. Tori, Presen, erdiak zuretzat. Zuk ere laxter arkituko dezu zoriona beteko dizun gizon gazteren bat. (Presen'ek loreak artzen ditu).

PRESEN: (Maitasunez) Eskarrikasko, Mirentxu! (Errotako arria ibiltzen asten danean, Manu'ren abotsa barrendik)

 

ABESTUAZ

 

MANU:

                Abil biraz, kurpil zarra,

                errotako abeslari!

                Abestu egiok, arin,

                eure etxe maiteari!

                Bikoitz gaztea dator

                i lantzera berri.

                Maitasunen indarrez,

                errota zar, ibil adi!

MIRENTXU: (Manu'ren abestia bitartean) Gure aita bai alai dagola gaur! Goazen, Ermunda. Agur, Presen! (Ermunda'k arriturik Presen'i begiaz galdeerazko kiñu antzera).

PRESEN: (Gentza itxuran besoa jasoaz) Agur! Zoriona bedi zuekin! (Ermunda ta Mirentxu errotara abiatzen dira. Presen aiei begira gelditzen da. Txanton'ek, baratza ingurutik, atzeneko gertaerak ikusi ditu ta, galdezka itxuran, Presen'gana urreratzen da) Mirentxu gajoa! Ni baño zorigaitzagokoa bera!

 

ZAPIA

 

aurrekoa | hurrengoa