|     32-33 zenbakiak, 1934ko abuztua-iraila [faksimilea PDF formatuan]

aurrekoa


BIGARREN EKITALDIA

 

        Lengo iruditegia. Atzeko mendiak gordeaz, lañu beltz bat zerutik dario. Zelaiak, margo ta argi illunean goibel azaltzen dira.

 

 

LENENGO AGERRALDIA

 

Bixente, Todor ta beste mutiko batzuek
txori baten atzetik ba'lijoazte bezela.
Ezkerretik eskubira laxterka dabiltz ta ezkerreko zuaitzari
arrika eman ondoren, intxaurrondoari orobat egiñik.

 

ABESTUAZ

 

AURRAK:

                Aizak! An goian zeok!

                Ara! Antxe goian doa!

                Or ez! Goian, ara nun dan...

                Igesi dijoa!

                Ago pixka bat

                artuko dek eria!

                Ibilli adi! Laxter aiz

                pitxi neria!

                Gorde adi nai aña,

                gaur ez aiz joango bizirik.

                Ez! Ez! Ez! Ez!

                Iges egin dik!

                Jun dek! Jun dek! Ez!

                Begira nun dagon txoria,

                Ba'lego geldik

                ortxe luke beria.

                Artu bear dek ederra!

                Ez dit ikusten.

                Begira ortikan!

                An, nun dagoen!

                Ara, an, adarren ertzean!

                Ba-ziak egatze luzean.

                    A! A!

                Adarrez-adar dabil

                jolasean,

                galduko zaigu

                orri artean.

                A, nun dan.

                Ega luzean

                ara airean!

                Jun dek!

 

(Txoriak iges egin duala esaten dan garaian,
Txanton eskubiko aldetik azaltzen da.
Bizkarrean egur besada bat dakarki ta mutillak
somatzen dutenean, bere ingurura begira gelditzen dira)
.

 

TXANTON:

                Goi-Jaunak ludian

                txoriak jartzean,

                oñez, tu bezelaxe,

                alegintzen ziran.

                Bañan ikusirikan

                orrela zeudela,

                aurrak, txori gaixoak

                iltzen zituztela,

                errukiturik Jaunak

                erabaki zuan,

                egoak erantsiaz,

                zebiltzala aidean.

                Beren aurka, semetxoak,

                arrika asten zeratenean,

                igesi duaz parrez egan.

                Ba-dakizute orain,

                ene semetxoak,

                nolaz egin zitun

                txoriak Jainkoak.

                Ludian danok degu

                geren zeregiña,

                txoria abesteko

                Jaunak du egiña...

                Abesten zuek, xamur

                alengindu ta... agur.

 

(Txanton etxera sartzerakoan, barrenen,
txori baten abestia entzuten da.
Mutillak eta aitona ura entzunik, ixilik gelditen dira.
Txorien abestia amaitzen danean Txanton eskutatzen da)
.

 

 

BIGARREN AGERRALDIA

 

IZKETAN

 

TODOR: Entzun al dezute?

BIXENTE: Txori orrek ba-zirudiken izketan ari zala.

TODOR: Bere abotsaz; baña izketan ari ukan.

1.° AURRA: Zer zioken ba?

BIXENTE: Aitonen lelo berea: ez geiago arririk botatzeko.

TODOR: Nik ez zizkioat bota.

BIXENTE: Ezetz? Ik arriak eta... aundienetakoak.

TODOR: Arriak ez. Sagarrak!

1.° AURRA: Berdin dek.

TODOR: Ez dek berdin! Nik sagarrak bota zizkat... berak jan ditzan.

BIXENTE: A, bai! Oraingo abesti orrez eskerrak emango zizkiken.

TODOR: Nik gauz bat esan bear dit. Ez diatala geiago txoririk ilko.

BIXENTE: Ez ta nik ere. (Bularretik atereaz) Ara, ikusten txoriak botatzeko au? Bera botako diat arrika. Arrapatzen dikanarentzat!

1.° AURRA: Neri, neri!

2.en AURRA: Neri, neri!

BIXENTE: Len esan diat eta. Arrapatzen dikanarentzat! (Ezkerreko aldera botatzen du ta mutillak bere atzetik aldegiten dute) Aizak, Todor.

TODOR: Ederra dek! Txoririk ez dakala geiago il bear ta, to! Zertan eman diotek oiei...?

BIXENTE: Ausia zeok eta. Ura baño gauz obe bat emen zeukat.

TODOR: Ura baño obea?

BIXENTE: Askoz obea. Ara; kirkirra. (Txapela burutik kendu ta barrutik kirkir bat atereaz) Ara, begirakiok.

TODOR: Jesus, ene! Aitonak ikusten ba'dik! Utziok azke, motel!

BIXENTE: Bañan kirkirrak ere txoriak al dituk ba? Egoak abesteko bestetako ez dizkik. Ez dik utziko, ezta...!

TODOR: Lagaiak ba neri pixka batean.

BIXENTE: Ez, ori ez! Nerea dek. Ik ez dakik nerekin zein gozo dagon! Zelaian baño pozikago!

 

ABESTUAZ

 

BIXENTE:

                Kirkir berritsu batek,

                zelaian jolasten,

                zelaian jolasten,

                izketan ala zion:

                «Bapo niok emen»

TODOR:

                Izketan ala zion:

                «Bapo niok emen»

BIXENTE:

                Eskutuan joan eta

                arrapatu nuen

                arrapatu nuen!

TODOR:

                Ara Txanton'en leloa:

                «Uztazu azke gaixoa,

                zelaian bere abestia

                gaixoa

                da ta, alaitasun argia»

BIXENTE:

                Txantoñ ek ala naitare

                ez diot azke utziko!

                Uzten ba'diot,

                iretzat betiko!

                Ez niok orretariko!

                Ara, Bixente,

                ez nauk erotu

                oso oraindik.

TODOR:

                Nigatik,

                artzak, or dagokik.

BIAK:

                Ara, Todoro,

                ez nauk erotu

                oso oraindik.

BIXENTE:

                Artu dit

                neretzat bakarrik.

BIXENTE:

                Kirkirtxo onen jabe

                ik nai ba'dek egin

                berak esan bear dik

                nai duan irekin.

TODOR:

                Esaiguzu, kirkirtxo,

                esan zuk, zeñekin.

BIXENTE:

                Erantzuten ez ba'du

                erditik ebaki!

                Zer diok ik?

TODOR:

                Ezetz diot.

BIXENTE:

                Ba nik baietz.

TODOR:

                Ez, egundo.

BIXENTE:

                Zergatikan?

TODOR:

                Gizaxoa!

BIXENTE:

                Alper bat da.

TODOR:

                Ekatzik ba.

BIXENTE:

                Ez orixe.

TODOR:

                Kenduko dit.

BIXENTE:

                Ik ekatzik.

TODOR:

                Ze egin bear dek?

BIXENTE:

                Erdibitu.

TODOR:

                Ez! Ez!

BIXENTE:

                Bai!, Bai!

BIAK:

                Txanton'ek

                esango du.

 

(Bixente ta Todor, Txanton'en etxean sartzen dira).

 

 

IRUGARREN AGERRALDIA

 

Presen, ta gero, Ermunda ta Manu.

 

(Presen, soñekoz betetako suil bat damakiela,
ezker aldetik irtenik, zubi-bidetik joaten da.
Lenen bere abotsa barrendik entzuten da,
ta antzez-lekua igaro bitartean abesturik,
eskubiko aldetik eskutatuta amaituko dio)
.

 

PRESEN:

                Maite det lore zuria,

                intzakin bustia,

                usai gozo dun lilitxoa

                da maitale neria.

                Udaberri gozoak

                jantziko ditu

                mendi ta basoak.

 

                Sagasti lore artean,

                abesti betean,

                alai dijoan errekak

                esnatu nai batean.

                Biotzeko abestia

                iruditzen zait

                maitasunen eztia.

 

(Ermunda, abestiaren otzak deituko balio bezela,
errotako atean azaltzen da)
.

 

ITZEGIÑAZ

 

ERMUNDA: Presen! Gaztedi, osasun, alaitasuna... Zure maitasunez zoratu bear... Zintzoki nai zaitudala zalantzik ez dezu: Zorionekoa! Baña errota-aurretik zertan zabiltz?

        (Zubigañetik egiten duan txistu otsari, barrutik beste batek erantzuten dio) Eup! maitetxo; agur, gero arte! (Sudur zapi bat atereaz, Presen urrutira agurtuko ba'lu bezela. Ermunda'k zer egiten duan ikusten duala, Manu etxetxotik irtetzen da).

MANU: Ermunda...

ERMUNDA: (Kezkatsu) A! Azketsi. Nola dijoa Mirentxu?

MANU: Gaizki; ba-dakizu. Poz bakarra dauka: zure maitasuna, alegia.

ERMUNDA: Bañan ez naiz bere maitasunaren gai; ezta zure adiskidetasun onena ere.

MANU: Zer ba? Gaur arte ez niola igarri uste al zenduan? Zure Presen'ganako griña ez nekiala? Nere begiak zureetan aspaldi ikusi zuten, ain alperrik gorde nai dezun ori. Orregatikan eskertzen dizut, nere Mirentxu gaixoaren ametsa iraun-arazten dezula-ta.

ERMUNDA: Egi aundia diozu. Baña bere amets oiek, nereak ausi ta mintzen naute.

MANU: Atzen-orduko amets oietan beintzat, zorioneko izan dedilla. Berak ainbeste maite zaitu... ta zure maitasunean ere sinistuta dago. Arren, Ermunda, ez dezala egundo egirik jakin.

ERMUNDA: Nik arrebatxo bat bezela maite det. Eta Presen'ek ere berdin. Presen ona da...

MANU: Bai, seme, bai. Presen ona da ta gañera, osasun ta alaitasuna berekin dauzka. Zorionekoa berakin zu, Ermunda!

ERMUNDA: Baña Mirentxu...

 

ABESTUAZ

 

MANU:

                Maitasuna

                beste, ez du oldozten

                alaba nereak.

                Ta eriotzak,

                zital, ergel, otzak,

                dauka nekeak

                bere mendean.

                Lillur alaiak

                pozkidaz beterik,

                dabil oraindik bizirik.

ERMUNDA:

                Gaixo ikusirikan,

                nere begiak

                negarra dagite

                malkoz bustiak.

                Aingerutxo bat dalako

                Jaunak nai du beretzako!

MANU:

                O, Mirentxu maite,

                zelai bustian

                lore igartua!

ERMUNDA:

                Manu gaixua!

MANU:

                Bere maitasuna

                besten besoetan

                azturikan,

                laxter zoriontsu

                zerade berriz;

                bada ni ilko naiz

                maitasun larriz!

 

(Ezkerreko aldetik joaten da.)

 

 

LAUGARREN AGERRALDIA

 

Ermunda bakarrik.
Barrutik Presen'en abotsa.

 

ERESIARI JARRAITUAZ

 

ERMUNDA:

                Mirentxu, nola gezurrez

                nabil zurekin

                maitasunik gabe?

                Nere ordezko

                gizon bat obe

                bear litz zure jabe!

                Erruki utsak saldu nau!

                Tamalez nabil

                egun ta gau!

                Beste emakume batek

                zauri nau betiko.

                O, Presen, zer eman didazu

                orla maitatzeko?

                Esazu, benetan, Presen,

                beingoz jakiteko!

                Baña ze egin bear det,

                zer, biotz zoroa?

                Ukatu, azturikan

                erruki gogoa...?

                Mirentxu, nere arreba,

                ez det nai izan

                zukin gaixtoa.

PRESEN: (Barrenen, eskubiko aldetik)

                Maite det lore zuria,

                intzetan buztia;

                usai gozo dun lilitxoa

                da maitale neria.

                Udaberri gozoak

                jantziko ditu

                mendi eta basoak.

 

                Sagasti lore artean

                abesti betean,

                alaiki dijoan errekak

                esnatu nau batean.

                Biotzeko abestia

                iruditzen zait

                maitasun eztia.

 

(Presen'en abestiak, kezka gogorrak sortzen ditu,
Errnunda'ren biotzean. Asieran entzungor egin nai dio,
gero bere buruaz borroka gogorra dabilki ta atzenik,
ezin gordeko biozkada batean esaten du:)

 

ERMUNDA:

                Presen!

                Presen, zurea nazu!

                Presen, zu nerea!

 

(Presen en abotsa, beren biziaren deia ba'litz bezela,
zubitik laxterka joaten da)
.

 

 

BOSGARREN AGERRALDIA

 

Eresiak jarraitzen dio.

 

(Barrenen, Agate Deuna'ren eresiaren asiera entzuten da.
Abesten datozenen bidera, ezker eskubitatik irtenda,
aur eta nekazari taldeak agertzen dira.
Abeslariak, artzai ta ikazkiñak dira
ta eskuan damazkiten makil luzeaz,
eresiari lagunduaz, lurra jotzen dute.
Beren atzetik aur eta emakumeak.
Artzai zar batek abestiari asiera ematen dio
ta beste guziak abestalde bat egiten dute.
Errotako atarian gelditzen dira)
.

 

ABESTUAZ

 

ARTZAIA ta ABESTALDEA:

                «Agate Deuna-Deuna zera-ta

                Eliz etsaiak gaur zuri

                bularrak ebaki ta odola

                Jaunagatik dezu ixuri.

 

                Gure gogoko Agate Deuna

                Goiko Jaunaren maitea,

                orain pozakin agertzen dezu

                ziñopearen lorea.

 

                Sinismen Deuna galdu ez daigun

                bai baserri ta uri,

                Agate Deuna, lagun, arren, ba,

                jadetsi azkar au guri.

 

                        Gora Agate Deuna!

 

                Zure legeaz bizi gaitean

                Jaunaren eskar ta gentzakin,

                gero zerorren onduan ortxen

                Jaunaren Jaunan Jaunakin.»

 

                Agur etxeko bizi-lagunak

                zoriona gaur zuekin!

                zoriona gaur zuekin!

                        Gora Agate Deuna

 

(Abestien atzen-aldera, Mirentxu etxeko atean azaltzen da,
ta abeslariai, arrautz eta artaburuak ematen dizkie.
Mirentxu'k oial batez bular gaña gurutzatuta,
atzean lotzen duela dakar. Bere arpegi zuri argalak,
daukan miñaren aurreratzea argi erakusten du)
.

 

MIRENTXU:

                Zein abesti

                ederrak!

                Bañan negutako

                oldozmen gogorrak

                dakarzkit burura.

                Nun dira udaberrietako

                abesti alai gozatsuak?

                Maitetasunezko abesti

                lorez usaituak?

                Egun luze, argi

                ederkaiz margoztuak!

                Zein urrun dagozten

                egun zoriontsuak!

 

                Artu zazute, artzaiak,

                nere emaitz gogokoa,

                        biotzekoa!

ARTZAIA:

                Agate Deuna gaur da eguna

                Errotatxiki'n usua

                zuriena ta ederrena da

                jana ba'litza goxua!

                Umeak egaz nai duela egin

                odei argi ta baretik,

                gure ardiak itoka nai

                landatxo orlegi batetik!

TALDEA:

                Agate Deuna, gaur jai ontan

                onetsi gaitzatzu, arren,

                zure laguntzaz, zorionean,

                ludian bizi gaitezen.

                        Gora Agate Deuna!

 

                Agate Deuna, zeru ziñopa,

                zai zazu gure Euzkadi,

                oitura onak ta sinismena

                gogoz maita ditzan beti.

                Zure omenez danok batuta

                emen gabiltza abesten;

                zeru onurak biali laxter

                gu ongi bizi gaitezen!

                Zeru onurak biali laxter

                gu ongi bizi gaitezen!

 

(Artzaiak, aur ta emakumeak atzetik dituztela,
abestuaz joaten dira, beren abotsak urrutian galdurik.
Mirentxu itunik gelditzen da)
.

 

 

SEIGARREN AGERRALDIA

 

Mirentxu, Txanton, Bixente, Todor ta Josepatxo.

 

(Abeslariak aldegindako beste lekutik, Txanton,
nexka bizkar gañean dakarkiela, agertzen da)
.

 

Eresiari jarraituaz.

 

TXANTON: Txanton zarrak zure laguntza bear du, Mirentxu.

MIRENTXU: Zer dezu ba, Txanton?

TXANTON: Mutil auek ez dirate pakean uzten. (Mirentxu parrez. Josepatxo lurrera jetxita, beste anaiekin, Mirentxu'gana urbiltzen dira).

MIRENTXU: Ba-dakit zer nai duten: ipuiak esatea. Ez estutu nik edestuko ditut.

TXANTON: (Artzaiak Mirentxu'ri emandako lore sarta ¡kusirik)

                Mirentxu, Mirentxu,

                O, zein loretsu!

                Zuk arrosa bat

                derutzaidazu.

                Zoriona agerian...

MIRENTXU:

                O, Txanton, Txanton!

TXANTON:

                ... daukazu.

                Aurtengo lore

                usaitsuenak

                zutzat bilduko

                ditugu danak.

        (Mutikuei)

                Goazen, goazen lore billa

                Mirentxu alai jarri dedilla.

MIRENTXU:

                Esker, Txanton!

TXANTON:

                Tira! Aupa!

                Gabiltzan azkar,

                goazen laxterka.

MIRENTXU:

                Itxadon! Aur baten

                ipui itungarria

                nai al dezute

                edestia?

 

                Bein batean mutil bat

                iltzan itun, txiro.

                Zuaitzan larrosa bat

                jaio da arrezkero.

                Ta ordutikan txoria

                abesten dijoa:

                «Zeruko aingeru bat

                zan mutikotxoa».

AURRAK: (Txalo egiñaz)

                Beste bat! Beste bat!

TXANTON:

                Zein ona dan Mirentxu!

                Goazen, goazen, ba!

        (Mirentxu'ri)

                Zuk itxadon,

                laxter emen gera gu.

 

(Bere sasoia erakustearren, dantzan egiten du.
Aurrak ere berdin eta, alkarrekin, alaiki, aldegiten dute)
.

 

 

ZAZPIGARREN AGERRALDIA

 

Mirentxu bakarrik.

 

ERESIARI JARRAITUAZ

 

MIRENTXU: (Aurrak aitonakin nola dijoazten ikusi ondoren, arrizko exer-lekuan jartzen da. Bat-batean, artzaiak ekarritako lore-xorta ikusten du, ta onela abesten dio):

                Euzkiak osasuna

                ta indarra dakarki;

                zuek, loreak, neri

                maitasunen argi.

                Nere biotzeko poza

                maitasun beroan,

                zuek jartzen dezute

                lurrinkai gozoan.

                Lore goiztar alaiak!

                Au da zoriona!

                Nik maite det gizon bat

                berdin maite nauna.

                Orrela pozartzeko

                bizi nai det, Jauna!

                Bizi, maita, Jaun ona!

                Urrindun geznariak,

                zorion lillurak,

                nere bular gañetik

                entzun biozkadak.

                Itxaropen iturri,

                maitasun geznari,

                aginte adur oneko,

                albiste gidari,

                nitzaz, loretxoak,

                        zerate pozgarri!

 

 

ZORTZIGARREN AGERRALDIA

 

Mirentxu, Presen, Ermunda.
Barrendik aurrak.

 

ERESIAK JARRAITUAZ

 

ERMUNDA: (Barrengo eskubiko aldetik)

                O, Presen!

                Zure begietan

                eskaintza dakust!

 

(Presen ta Ermunda zubi-gañean agertzen dira.
Presen'ek sulla saietzean dakar. Biak geldiro datoz.
Ermunda'k, Presen gerritik besarkatzen du.
Mirentxu'k Ermundaren abotsa entzun duanez geroztik,
naigabez gero tu larriago agertzen da ta azkenik,
karraxi minkor bat eginda, korderik gobe,
exerleku gañera erortzen da.
Presen ta Ermunda, ustekabe orrekin,
minduta lurrera begira. Ixilune onetan,
aurtxoak urrutian abesten duten au entzuten da)
:

 

AURRAK:

                Bein batean mutil bat

                iltzan itun, txiro.

                Zuaitzan larrosa bat

                jaio da arrezkero.

                Ta ordutikan txoria

                abesten dijoa:

                «Zeruko aingeru bat

                zan mutikotxoa.»

MIRENTXU: (Miñezko abotsez, poliki-poliki jeikiaz ta zoratuta bezela).

                Ene ama, zukin naiz!

                Bizitzen amaia!

                Ama, zai nazazu,

                zabaldu donokia!

        (Geldiro illuntzen asi da)

                O, bai! Pozartzen dit biotzak

                zure abots legunak.

                Amaitu dira neretzat

                lillur egunak.

                Maitasun itxaroa

                il zait barrenean,

                gorrotoak ez dauka

                leku biotzean.

                Azketsi Jaungoikoa,

                Zuregana, noa!

        (Abots legunez)

                Presen! Ermunda!

                Zuen maitasunez gorde...

        (Ermunda, Presen, ikaraz,

        astiro, bereganatzen dira).

                Ermunda... izan zaite

                zorioneko beti.

                Atoz anai nerea,

                ba, zuk, Mirentxu,

                aurtzaroko maitasunez,

                garbi, anaitarrez,

                oraindik maite dezu.

                Ermunda laztana,

                emaidazu muxu bat!

        (Ermunda, biotz-ikaraz,

        Mirentxu'gana eldu ta

        kopetean muxu bat ematen dio).

                Presen, nitzaz otoitz!

        (Laztanduaz)

                O, bai; Jaunak narama!

        (Atzen-arnasez)

                Aita! Ene aita!

                Jaun ona! Nere ama!

        (Burua makurtuta, il-itxuran gelditzen da).

ERMUNDA: (Ikaratuta errotara dijoala, karraxika):

                Manu! Manu!

PRESEN: (Mirentxu'ren oñetan auzpez ta negarrez)

                Il da! Ene Jauna, il da!

 

(Manu agertzen da ta bere alaba laztantzera dijoa.
Ia batean, eskubiko aldetik, Txanton ta aurrak.
Jolasean alai datoz, baña an zer gertatzen dan
oartzean ixil ta geldi jartzen dira.
Txanton'ek txapela kentzen du ta
Mirentxu'rentzat zekarzkien loreak lurrera erortzen zaizka.
Gaua iritxi da ta Mirentxu'ren soña
illargiaren zillarrezko izpi batek argitzen du).

 

ZAPIA

 

aurrekoa