|     7 zenbakia, 1932ko uztaila [faksimilea PDF formatuan]

aurrekoa


EUSKEL-DANTZAK

 

Orkaiztegi'tar Patirki Andoni Tolosa'ko Arzipreste izan zan euskaltzale bikain ta apaiz agurgarriak idatzi zituan olerki eder oek, bi nexka gaztek abestutzeko.

 

        OARPENA: Joxpantoni beti Euskel-erriyan bizi da, baña Gergori Prantziyan, zenbait urtean neskame izanik, ango dantzak gogoan gelditu zaizkana da.— Au kantatzen da kontrapas deritzayon Aurreskuaren doñuban.

 

JOXPANTONI'K GERGORI'RI:

                        Ez den

            dantza pollitagorik

            gure dantz oyek bañon

            agertuko iñondik:

                esan zan, esan,

                non ikusi denan,

        ta noiz, euskaldunen dantzak bezelakorik:

            Prantzes trakets ayek

        eskalaproi pisu ayekin...

            nola, nola, gure

        mutillen gabriolak egin?

                        Ja-jai!!!

            ikusi naiko niken

alako bat, brinko biyurriyak egiten!

 

GERGORI'K JOXPONTONI'RI:

                        Ai zan:

            nik ikusi dizkiñat

            eskalaproi gaberik

            dantzan prantzes ariñak:

                bals eta polkak,

                baita rigodoyak,

        ez al ditun euskel-dantz auxen bezin piñak?

            Ez den, Joxpantoni,

        ortantxen ez den arrazoirik:

            Paris ta Burdios

        ibilitxuak zeuzkanat nik:

                        emen

            lotan bizi zerate,

sinistubaz Prantziyaz milla disparate.

 

JOXPANTONI'K:

                        Polkak,

            rigodoi eta baltsak

            badakin ez dirala,

            Gergori, euskel-saltsak;

                eder-garbiyak,

                pollit egokiyak,

        ditun, t'ezin ukatu noski, gure dantzak:

            pañubelotxua

        txuri txukun aterarikan,

            ezti-ezti eman

        mutturrian muñ egiñikan...

                        non, non?

            ikusi den, Gergori,

orren garbi beste dantzik... aitor zan ori!

 

GERGORI'K:

                        Bai, bai,

            garbi ta egokiyak

            dirala zuen dantzak

            nik aitortuko diñat;

                erbestekuak

                nastuxeaguak,

        agiyan galtza-gorritxoren kutsukuak.

            Baña, nola nai den

        erri zabal jendetsubetan

            zerbait naste gabe

        promal ibiltzea pestetan?

                        Ezin,

            ordia Joxpantoni!

atentziyo egikiyon arrazoi oni!

 

JOXPANTONI'K:

                        Beraz

            Euzkadi ta Prantziyak

            kontu-b-ortan dizkiten

            bi Jainko, t-ez berdiñak;

                ta nere ustez

                Jabe bakar batek

        neurtuko dizkin bigar aundi ta txikiyak:

            zabiltzate lasai

        gaur zeren galtzagorrirekin,

            onen leziyuak

        entzun-t-egiñaz gordin-gordin...

                        Gero,

            Gergori, gerokuak;

noizbaitian eldu biar azken kontubak!

 

GERGORI'K:

                        Nai t-ez

            aitortu bear diñat

            asko tokitan dantzak

            ez dirala garbiyak:

                alkarri eldu

                katez bezin estu,

        onela ibiltzen ditun an neska-mutillak.

            Emengoak berriz

        begirapen guziyarekin,

            alkarri agurrak

        bein eta milla bider egin.

                        Ez den,

            ez den dudikan gabe

euskalduna ango dantza likitxen zale!

 

BIYAK JENDEARI:

                        Egiz

            kantatu genezake

            euskaldunak gerala

            dantzik onenen jabe:

                doñu eder au

                len ala zan, ta gaur

        doñu guziyen gain jarri bear litzake.

            Zertako bals-polkak

        gazte menditarren artian?

            Erdaldetik datoz

        oitura garbiyen kaltian.

                        Ez, ez,

            emen ez dira jayo!

Euskeldunak euskel-dantzak ditu nayago!

 

aurrekoa