|     50-51 zenbakiak, 1936ko otsaila-martxoa [faksimilea PDF formatuan]

aurrekoa | hurrengoa


I. EKITALDIA

Etxetik iges

 

Etxe aberats bateho jantokian.

 

 

LENENGO AGERRALDIA

 

Aita, Zarrena ta Gazte.

 

(Bazkaltzen diardute)

 

AITA:

                Jan zak ba, seme; aspaldi ontan

        (Gazteri bigun)

                illun abilkit.

GAZTE: (tuntun)

                                Ez det nai.

AITA:

                Zergatik baiña? Ez dek ba miñik

                iñun izango; bestela

                esango euke...

ZARRA:

                                      Utzi bezaio:

                Igarriko dio berak.

                Gogorik-ezen gaixo ori, aita,

                berez-berez osatzen da.

                Ez du goseak ilko...

GAZTE:

                                            Iretik

                jan bear banikek beintzat!

AITA:

                Tira, semeok, aserrerik ez.

                Anai maitekor antzera

                jatordu bat noiz egingo ote da

                gure sukalde onetan?

                Ekin ba jaten, mutil aundiak

                egiteko.

GAZTE: (tuntun)

                            Nik ez det nai.

AITA:

                Len ere esan dek. Zer ba, semetxo?

                Esan idak ba zer dekan.

                I, ola, triste abilenetik

                ez diat pozik barnean.

                Arpegi ori luxe-luxe egin,

                ez itz, ez jan ta ez edan,

                eori triste ta areago ni.

                Esan ba beingoan, esan!

ZARRA:

                Ez dezaiola geiegi jardun...

GAZTE: (beretzat)

                Bai, baiña nola ordea?...

        (batera)

                Bai! Zer arraio! Lokarria autsi,

                ta utzi dezagun etxe au!

AITA: (zerbait nabaituz)

                Ekaitz-borborra dek zerugoian;

                semetxo, ator onera.

GAZTE: (burua jaso ta zakar begira)

                Zer bear du ba?

AITA: (bigun)

                                        Ator, aitatxok

                ipuin bat...

GAZTE:

                                Ez naiz umea!

        (jaiki ta artega biziz, asmatu eziñik)

                Ara! Gaur bertan noa emendik...

ZARRA: (Bat-batera jaikiz)

                E! Zer diok?

GAZTE:

                                  Bai! Gaur bertan!...

AITA: (pakez) Jarri zaitezte. (Biak jarri)

GAZTE: (berriro jaiki ta artega biziz)

                                  Ta ...ba...ortako...

AITA:

                Jarri adi ta pakean...

GAZTE:

                Ez det astirik! Etxe zuloan

                sartuta beti! Gaiñera,

                iñoren mende, nork bere nairik

                egin ezinda! Gazte bat

                ezin diteke onela bizi!

                Ni banoa, ta...

AITA: (oldoztun)

                                    «Gazte bat»...

                Gu ere, seme...

GAZTE:

                                      Ez, ez! Alperrik!

                Ez det egingo atzera!

AITA: (Zarra'ri)

                I, solorako ordu dek; oa.

                An gaituk biok berela. (Zarra jaiki ta jun)

 

 

BIGARREN AGERRALDIA

 

Aita ta Gazte.

 

AITA:

        (Gazte'gana urreratu ta lepoan besoa, maitez)

                Baiña zoratu egin al zaik?

GAZTE: (zakar)

                Ez! Aspaldiko asmo det au!

                Ni ez naiz jaio etxe barruan

                bizi izateko, ez! Zer ba?

                Kaiolan txori gaixoa, edo

                txakurra katez bezela

                beti lotuta, beti negarrez

                nai al du egon naitean?

        (Aita'k naigabez burua makur.

        Gazte, gero beroago, ta beti artega)

GAZTE:

                Txoriak bere kaiol-burnia

                beingoan urra baleza,

                arin loake txorrotxioka

                baso ta zelai maitera!

                Azkatasuna! Azkatasuna!

                Bizitz-zorion betea!...

        (amets antzo)        .

                Zelai ezeak dizun usaia!...

                Baso itzalaren ederra!...

                Ainbeste lore..., ainbeste txori...

                ainbeste sagar...

                                        Zaiñetan

                odola pil-pil, eguzki beroz

                dana kixkal dagonean,

                oi zein eder dan zugatzera juan

                eskua luza ta artean

                ikutugabe dagon sagarra

                eskuratu ta jatea!...

AITA: (beretzat erdi-negarrez)

                O! Baiña zer da au?

GAZTE: (jarraiki amesetan)

                                          Udaberrian

                lur dana lore danean,

                egunsentiko intza eguzkik

                dizdizeratzen dunean,

                lore mardulak (batzuk gorrixka,

                besteak zuri beltzeran)

                gozo-gozotan, jakin gaberik

                maite-miñez daudenean,

                oi nor litzaken orduan erle!

                Oi nor lebilken egetan

                lorarik-lora, maite-egarria

                zearo ase artean!.. (lilluraz geldi-unea)

        (bat-batera sendo)

                Nik badezaket! Biotz, oraintxe!

                Itxoin, lagunok!

AITA: (bat-batera Gazte'ren oiñetara)

                                      Seme aut!

                Ire aitaren begietako

                negar garratzak iretzat

                balioko dik... Etxea utzita

                nora oake?

GAZTE: (amorroz)

                                Zerera!

                Etxetik kanpo ez du beorrek

                uste ezer danik! Etxea!

                Etxea beti!

AITA:

                                Bai, seme, etxea!...

                Ik ere egunen batean

                ikasiko dek, gizagaixo orrek,

                etxeko beroa zer dan...

                Maitasun-billa kanpora, seme?

                Maite, nik, seme, benetan!

                Biotza urratu...

GAZTE: (egon-eziñez)

                                      Ez det astirik!

                Or ditut lagunak deika!

                Eman-bearra eman bezait bai

                ta banoa ni!

AITA:

                                  O, beraz

                aita zar onek ez dik balio?...

GAZTE:

                Zer aita gero! Pardela

                artzera noa. Lurretik jaiki

                ta nere dirua bekar!

        (Gazte'k urten pardeletara)

 

 

IRUGARREN AGERRALDIA

 

Aita bakarrik.

 

AITA: (jaiki ta zerura besoak jasoaz otoizka)

                    Jainko laztana! Aitzetik ura

                zuan Moises'ek atera;

                biotz gogor au aitz ua baiño

                gogorragoa ote da?...

                    Berrogei urtez zure erriari

                erakuts ziñon bidea;

                argi-izpi batez ez urratuko

                Zuk biotz onen gau beltza?...

                    Zarrez Yabok'ek bere semeai

                eman zien onespena;

                ta agure zar au, seme gaberik,

                bizirik zoaz iltzera?...

 

 

LAUGARREN AGERRALDIA

 

Aita ta Gazte.

 

GAZTE: (pardelaz sartu)

                Oraindik emen? Errezatzeko

                izango da gero beta!

                Diruak laster ekarri bitza.

                Egin bedi banaketa!

        (Aita, zer egiten duan ez dakiala,

        sorgor, atera bedi dirutara)

 

 

BOSGARREN AGERRALDIA

 

Gazte bakarrik.

 

GAZTE: (barne-izketan)

                Zer dek, biotz, zer? Zeintzuk dabilzkik

                burrukan or barrenean?...

                Garaille gaituk! Ez izan bildur!

                Eutsi oraintxe! Une bat,

                eta azke gaituk!...

                                          Baña au ikara!

                Gorputza dardar... Katea,

                tiratuz, ala jarri oi dute

                ikara larri batean!...

        (bigunduz edo)

                Aita... (biotz-gogor) Zer diot? Ez, onezkero

                itxi begiak ta aurrera!

                Irrits-beorrak artega daude

                noiz luzatuko ugelak!

                Eten bedi bein estuntza latz au!

                Lertu bear det bestela!...

 

 

SEIGARREN AGERRALDIA

 

Gazte ta Aita.

 

AITA: (sartu diru-poltsaz)

                Orra dirua. (eman) Ta orain ator

                azkenengo aldiz.

GAZTE: (arrituta)

                                        Zer ba?

AITA:

                Azken-laztana ematerikan

                ez al ukatuko beintzat!...

 

(Besarkatzen du luze. Alako batean, Gazte askatu zakar ta urrats larriz urteten da bildurgarriro, Yudas azken-apari gauez bezelatsu).

(Aita, negarrez atera begira apur batean dagoan bitartean, ekiten dio pianoak (au kendu diteke) eztiki «Urrundik» jotzen. Aitak illun:)

AITA:

                    Agur, semetxo maite,

                biotz gabekoa.

                Aita zarra negarrez

                utzita baoa...

                Ori dek seme baten

                azken eitekoa!

                    Eguzkia baiño len

                joango nauk mendira.

                Ta andik egun osoan

                egongo begira

                noiz agertuko ote den,

                seme, ire dirdira.

                    Zer egin det nik, Jauna,

                au merezitzeko?

                Seme batek etxetik

                iges egiteko?

                Il nadin! Il, Jauna, bai!

                ola bizitzeko!...

 

OIALA POLIKI-POLIKI BERA.

 

aurrekoa | hurrengoa