|     50-51 zenbakiak, 1936ko otsaila-martxoa [faksimilea PDF formatuan]

aurrekoa | hurrengoa


III. EKITALDIA

Damua

 

Agertokian, baso (arizti) itzal bat;

aritzak sendo, garratz.

Argi berde motel batek uxatzen du iluna ozta-ozta.

Dana geldi, illun, barne-bilgarri.

Gazte, laiñotsu, bere artzai-makila luzeaz.

Soiñekoak zarpil zikin; ile luzeok narras;

oiñetako ta erastunik ez.

 

 

AGERRALDI BAKARRA

 

Gazte bakarrik.

 

GAZTE:

        (Oiala jasotzerakoan, aritzondo batean

        jarrita agertzen da, buru-makur.

        Geroxeago jaiki ta ibilli bedi.

        Alik eta biotzondo ta egi-usain aundienaz

        esan bitza bertsook.)

                    Baso, entzun ik beintzat

                nere deadarra.

                Entzun, biotz gaixo onen

                ulu ta negarra!

                Utzi ba'nitun utzi

                etxe ta aita zarra,

                orduz gero nunaitik

                dizut ezbearra...

                    Gazte ta diru-jabe,

                uste nizun zoro

                nere morroe izango

                nizkitzula oro.

                Munduan sartu nintzan;

                ar nindun gozoro...

                Ez nekin eingo nunik

                oin negar goizoro.

                    Lagunak izan nitun...

                Madarikatuak!

                Aiek galdu ninduten!

                Zorion, diruak,..

                Gorputz ta biotz ditut

                aiek ustelduak...

                Erre, kixkaldu bitza

                inpernuko suak!...

                    Aieri ikasi nien

                jokorako griña.

                Aiek ziri ta ziri,

                nik buru ariña,

                diruak ostu eta

                beartsu egiña

                utzi ninduten, bakar...

                iñora eziña...

                    Azkatasuna nizun

                nik ames kutuna.

                Ez nuen nai etxeko

                lokarri biguna.

                Griñen esku utzi nuen

                nagusitasuna...

                Aren ondorena det

                morroitza aztuna.

                    Baso, zuk badakizu

                zer den ler-bearra.

                Baso, zuk badakizu

                zein beltz den bakarra.

                Baso! Biotza ixurtzen

                utzi parra-parra...

                Utzi zerbait arintzen

                nere zoritxarra.

                    Goizeko izarra bezain

                eder ta lerdena

                mundura atera nintzen

                irrits ta ames dena.

                Geroztik zer gerta den,

                emen azalpena:

                ikus nola nagoen

                len izar nintzena.

                    Jantziak uratuta,

                oiñazpiak miñez;

                erestuna saldu nun

                atsegin-ordaiñez;

                Saiets ezurrak larri,

                gosea il eziñez...

                Au ikusita nola

                negarrik egin ez? (erdi-negar geldi-unetxo bat)

                    Zenbat aldiz egon naiz

                txarrien aurrean;

                ta nasai ezkur-jaten

                aiek ikustean,

                ezkur aiek jan naia

                sortu zait barnean...

                Ezin! Ni ez naiz iñor

                txarrien aldean!...

                    Baso, baso! Zer diok?

                Ez al dik zaiñetan

                irakiten odolak?

                Gogaketa auetan

                jartzen naukenean ni,

                buru ta oiñetan

                ikara sartzen-zaidak

                batera-batetan.

                    Arnasa ere estutu,

                intziria larri;

                bularrak puztu eta

                itxia eztarri;

                masail-begietatik

                negar-malko iturri...

                Zeru-lurrak iguiñez

                jaurtikia naiz ni!... (geldi-unetxo bat)

                    Iñoiz gogoratzen zait

                jaiki ta joatea.

                Zabaltzen didatenez

                etxeko atea.

                Aitari negar-malkoz

                barka eskatzea.

                Biotzak baietz dio...

                Lotsa naiz ordea!

                    Aita zar gaixoari

                nik egin niona,

                ta orain barka eske!

                Ez diteke iñola!...

                Bizi dala baneki...

                ene aita ona!...

                Barkatuko lidake!...

                Zer poza biona!...

                    Gurean zenbat morroik

                nai aiña janari!

                Ta ni goseak iltzen!...

                Biotz, piztu adi!

                Jaiki ta goazen bizkor!...

                Baiñan, au lotsari!

                Zer esango zioat

                nik nere aitari?

                    Bai, biotz! Arpegia

                josita lurrean;

                «Aita —esango diot

                intziri batean—

                »pekatari naiz zeru

                »ta zure aurrean!»

                «Semetzat ez, ar nazu

                »morroitzat etxean!»...

                    Ez dit ezer esango...

                Esango balit, zer?

                Ez ote det merezi

                nik orain edozer?...

                Ez dagoke neretzat

                lan garratzik ezer;

                dana egingo diot

                esan bezain laster.

                    Lenago ni ninduan

                semerik maitena.

                Ta artu banuen ere

                galbide beltzena,

                ikusiko du ondo

                damutu naizena..,

                arena dudala nik

                biotz au den-dena!

                    Noan! Zuzenbidean

                beingoz nadin jarri!

                Agur, agur baso itzal,

                lurralde ta txarri!

                Deika naukazu, aita,

                deika zure egarri!...

                Artu nazu, aitatxo...!

                Bioen pozgarri!... (abiatu)

 

POLIKI-POLIKI OIALA BERA

 

aurrekoa | hurrengoa