|     50-51 zenbakiak, 1936ko otsaila-martxoa [faksimilea PDF formatuan]

aurrekoa


IV. EKITALDIA

Etorrera

 

Agertokian: ikusleen eskuira ta ber-bertan,

etxeko sarrera dotore bat;

atzeraxeago, munotxo bat ezkutatik igotzekoa.

Ezkerraldean, zugatz aundi eder bat ber-bertan;

atzerago, urruti, mendiak;

bien bitartean, etxeko bidea.

 

 

LENENGO AGERRALDIA

 

Aita zarra, Mikel ta Yosue.

 

        (Aita, zar-zarra, bi morroek (Mikel ta Yosuek)

        erdian arturik eta lagundurik makillaz, narraz eta

        makur ateratzen da etxetik eta eskuiko munoruntz

        dijoaz irurak geldi-geldi ta itzalkiro.

        Goizeko amaikak edo)

MIKEL:

                Egun ederra degu.

                Eskerrak Jaunari.

YOSUE:

                Eguzkia jaiki da

                mendien gaiñetik.

AITA: (ilun)

                Bai, beste egun bat... Atzo

                ere ez zan ageri...

                Gaur ere...

MIKEL:

                                Bear bada...

                Gaixoak baleki

                ni nola bizi naizen

                bera joan zanetik!...

YOSUE: (poztu nairik)

                Etorriko da!

MIKEL:

                                  Bai, bai!

AITA:

                Egunero berdin:

                igo, mendian jarri,

                zai egon... ta alperrik!

                Illuntzean etxera

                betiko bidetik.

YOSUE:

                Goazen!

MIKEL:

                            Goazen mendira

                poliki-poliki...

        (ezkutatu irurak eskui aldetik.

        Laster agertu mendiari gaiña artzen)

MIKEL: (onean)

                Ezetz! Ikusiko du...

AITA:

        (gaiña artzean, urrutiko bidera begira

        zutik (besoak zabalik edo) laiñotsu)

                Semetxo, nun abil?

                Bide-baztarren baten

                agian erdi-illik...

                Edo bildots galdua

                bezela, larretik

                iñola urten ezinda...

                Semetxo, atorkit!

                Emen aitatxo zai-zai

                besoak zabalik!...

MIKEL:

                Nekatu egingo da,

                Jauna, jarri bedi.

AITA: (jarriaz)

                Jaunak biotz barruan

                baietz esaten dit,

                ikusiko didala

                etxean oraindik...

                Mundu zabal guztia

                dakuszun eguzki,

                esan zaidazu nun dan

                neu billa joan nadin!...

        (illun, tinko, sorgor, bidera begira;

        beroxeago bat-batera)

                Ara! Beltzunetxo bat

                dakust an urruti...

                Bera det!...

MIKEL: (beretzat errukiz)

                                A gizaixo!

                Ortan gera beti!

YOSUE:

                Jauna, bidezkoren bat

                izango da.

AITA: (biotz-miñez)

                                Mutil,

                ez zaidak ori esan...

                Au une lazgarri!

        (biotzgabetuta)

                Ez, ez! Nere semea

                orrek ez dirudi...

                jaso liraiñagorik

                zizun arek, noski,

MIKEL: (poztu naiaz)

                Bai. Baiña zorionak

                ez du berandurik;

                itxoin beza, Jauna, ta

                noizbait nunbaitetik...

AITA: (berriro poztuaz)

                Bera det! Bera det, bai!

                Ez esan ezetzik!

        (obeto begiratuaz)

                Bera diat! Au poza!

                Ez, ez! Ixil adi!

        (gero beroago)

                Gaur ez diat begi zar

                motz auen bearrik!

                Ez al didak somatzen

                biotz au dardarti?

                Ez al diok igartzen

                gorputz zar oneri

                piztuaz dijoala

                neuk ustegaberik?

                Goazen bidera!... (besteak eraman naiaz)

MIKEL: (baretu naiaz)

                Baiña, nolaz ain urruti...?

AITA: (berean bero)

                Bai, Mikel, begi auek

                badituk oraindik

                semearen dirdira

                artzeko nunnaitik!

        (begira berriz ere)

                Bera diat!... Gaixoa!

                Nundik aiz ibilli?

                Ez dakarrek gizajo

                lengo aren antzik!

                Ez kapa, ez buruko,

                soiñekoa zarpil,

                burua makur... Ator,

                ator, seme, arin!

                Besoak zabal-zabal

                bide erdira nadin!

        (Ekin bera bakarrik joaten,

        iñor berakin dagoenik oartu ere gabe.

        Mikel ta Yosue alderatzen zaizkio ta,

        itzalez, ixil laguntzen diote.

        Au guztia biotz-beroz.

        Eskui-aldetik ezkutatu ta lester agertu.

        Aita, narrasean arin. Agertokiaren

        beste muturrera orduko, azaltzen da

        Gazte III'gn. ekitaldian bezela, dana zarpil.

 

 

BIGARREN AGERRALDIA

 

Lengoak eta Gazte.

 

AITA:

        (agertoki muturrera dijoala,

        biotz-eragiñaz estu ta sorgor)

                Seme!... Seme!... Ator bai...

GAZTE: (oiñetara negar-intziriz)

                Aita, pekatari...

AITA: (lurretik jasoaz ta besarkatuaz)

                Bai, etorriko intzana

                banekiken! Ez dik

                aiten biotzak iñoiz

                esaten gezurrik!... (geldiunetxoa besarkatuz)

        (morroiai deika. Gazte, lotsaz erdi-intziriz)

                Mikel! Josue! Onen

                jantzia ekarri...

                Erestun, oiñetako...

                Dana... zekor bat il...

                Txistulariei deitu...

                dagigun jai aundi!

MIKEL:

                Bai jauna.

YOSUE:

                              Ointxe gatoz. (joan biak)

 

 

IRUGARREN AGERRALDIA

 

Aita ta Gazte.

 

AITA:

                Semetxo au illik (berriro besarkatuz)

                bainuen ta bizi det,

                galduta aspalditik

                ta gaur berriz etxean.

        (Gazte'ri oartuz ta alaitu naiaz)

                Negarrez oraindik?

                Tira, seme, malko oiek

                ezkutatu egizk.

                Negar aroa joan dek

                betiko. Gaur berriz

                etxeratu aiz eta

                pozez jantzi adi!...

                Baekikek semetxo

                zer poz daukadan nik!...

                Ikusi audanean

                menditxo orretatik,

                biotz nekatu zar au

                dantzan zaidak jarri;

                ta andik ire bidera,

                antxumea irudi,

                etorri nauk.

GAZTE: (bere oneratuaz ta sinistu-eziñik lotsati)

                                Aita, ta

                dana barkatzen dit?

AITA:

                Bai, seme, ez izan geigo

                gauz orren kezkarik.

                Ire aitak biotza

                zabal-zabala dik.

                Itxasoan arria

                ez al dek ikusi

                nola ondoratzen dan

                ezeren aztarnik

                utzi gabe? Ba nere

                biotzean, berdin.

 

 

LAUGARREN AGERRALDIA

 

Lengoak eta Yosue.

 

YOSUE: (Jantzi zuri, oiñetako ta ereztunaz dator)

                Jauna, emen guztia.

AITA:

                E? A bai! Ederki!

                Tira, seme, sartu zak

                jantzi au gaiñetik. (egin)

                Jantzi zuri garbia;..

                I joan intzanetik

                ortxe egon dek ire zai.

GAZTE: (apal)

                Bai, aita, bai, gaurtik

                ez det berriz galduko.

AITA:

                Erestuna jarri... (egin)

                Oiñetakoak sartu... (egin)

                Orra gizon berri!

                Ator, seme, laztan bat!

GAZTE:

                Bai, aita, poz-pozik! (laztandu)

 

 

BOSGARREN AGERRALDIA

 

YOAN: (etxe barrutik dator)

                Agur, nagusi jauna!

AITA:

                Eu intzan? Zer berri

                dakark?

YOAN:

                            Txistulariak

                dirala etorri;

                eta gertu dagola

                gaiñera bazkari.

AITA:

                Ori on! Eta seme

                zarrena alorretik

                agertu al dek?

YOAN:

                                    Jauna,

                nik ez det ikusi;

                baiña emen ez bada,

                laster da; eguzki

                zeru erdira igoa

                bait degu, nagusi.

AITA: (alai)

                Ondo da! Seme, ator

                barrura nerekin.

                Nere ames gozoa

                Jainkoak bete dik.

GAZTE:

                Aita, zein ona zeran!

                Nik ez det merezi...

AITA:

                Oraindik ere ortan?

                Utzi zak bein ori!

                Aspaldiko ordez au dek

                jatordu pozgarri!

                Biok eskerrak eman

                Goiko Jaun onari,

                ta agiñak zorroztuta

                ekin jateari!

                ... Ta geigo ez aittatu

                kontu zar illunik!

                Ator, ator barrura

                aitaren besotik... (joan biak)

 

 

SEIGARREN AGERRALDIA

 

Yosue ta Yoanes.

 

YOAN:

                I, Yosue, nor uan

                ori?

YOSUE:

                      Ez al dakik?

                Orixe dek ba Gazte,

                etxetik igesi

                luzaro ibilli dana...

YOAN:

                A! Ura dek ori?

YOSUE:

        (txistulariak barruan jotzen ekin;

        ozta-ozta entzun bedi,

        esaten dutena garbi jaso al izateko).

                Bai, gizona. Etziok       

                poz makala egin       

                gure nagusi zarrak...       

                Ea pentsa egik:

                gaur goizean mendian,

                erdi-itxu egonik,

                urrutira beorrek

                lenen ezautu dik.

                Guk besteren bat zala

                Mikelek eta nik,

                ta berak ezetz, ezetz!

                Ta bera bakarrik

                iñoizkorik ariñen

                jetxi dek menditik.

YOAN:

                Ez dek arritzekoa...

        (batera)

                Emen zetorrek i.

                seme zarrena. Goazen!

YOSUE:

                Oneskero berdin

                ziok, ikusi gaituk

                eta...

 

 

ZAZPIGARREN AGERRALDIA

 

Lengoak eta Zarrena.

 

ZARRA: (nekazari antzean)

                      Zer? Eguerdi

                ta emen lasai-lasai?

                Ez al dago lanik?

        (soiñuari oartuz)

                Baiña zer soiñu dituk

                oiek?

YOSUE:

                        Ez al daki?

ZARRA:

                Zer jakin gero?

YOSUE:

                                    Ba gaur

                agertu da azkenik,

                jauna, bedorren anai

                gaztea.

ZARRA: (erreta)

                            Zein? Ziztrin,

                mozola arpegidun,

                zoro, ameslari,

                diru goze zitala?

        (gero aserreago)

                Ta zer? Orregatik

                al dituk soiñu oiek?

YOSUE:

                Bai, jauna; jai aundi

                egin bear degula

                esan du nagusik.

ZARRA: (asarre)

                Baiña...

YOAN:

                            Zekor gizena

                iltzeko... ta oindik

                ointxe asiko ziran

                bazkaltzen. Sar bedi!

ZARRA:

                Ni or barrura sartu?

                Anai txar orrekin

                jan baiño naigo diat

                bertan goseak il!

YOSUE:

                Ta aserretzen bazaio

                bedorren aitari?

ZARRA:

                Aserratu? Neu ñagok

                ortarako neurriz!

                Beti etxean zintzo...

YOSUE:

                Jauna, barka begist...

ZARRA:

                Zer?

YOSUE:

                      Ba bedorren galdez

                or sartu aurretik

                jardun duan ezkero,

                emen dala jakin

                naiko luke.

ZARRA:

                                Esaiok

                nai badek. Burutik

        (Yosue'k erten Aitari esatera)

                egin duana ointxe

                dakuskiat garbi.

                Senipartea artuta

                joan uan igesi,

                Diruak galdu, bera

                Jaungoikoak daki

                nun ta nola ibilli dan...

                ta orain arpegi (txistulariak ixildu)

                bere etxera berriro

                etortzeko izan dik?

                Aitak ere negarrok

                laster astu dizkik!

 

 

ZORTZIGARREN AGERRALDIA

 

Lengoak eta Aita.

 

AITA: (sartuaz, maitez)

                Baiña zer abil, seme?

ZARRA: (bizi)

                Ni ez, ni ez nabil!

                Bedorrek ditu emen

                bazterrok nasturik.

AITA: (onean)

                Zer ba?

ZARRA:

                          Zer ba? Ni emen

                zintzo-zintzo beti

                bedorren esan danak

                gazte-gaztetandik

                betetzen, ta bildotsik

                ere aman ez neri

                ostatuan jateko

                nere lagunekin;

                ta gaur, bedorren seme

                alprojazar, zikin,

                diruak eta izen ona

                bere nasaikeriz

                galdu dituan ori

                zaiola etorri,

                ta gaur, ori dala-

                ta zekor gizena il?

AITA: (onez)

                Baiña, seme...

ZARRA: (bizi)

                                    Zer seme!

AITA:

                Ara: entzun egik.

                Ontan ez dek iretzat

                ezeren kalterik;

                ta jai au egitea... zer

                bidezkoagorik?

                I beti ago emen

                ementxe aiz bizi.

                Zer dek onen aldean

                bein-beingo bazkari?

                Nere guztia ire dek;

                jabe ta nagusi

                eu aiz, aitak begiak

                ixten ditunetik.

ZARRA:

                A! Olan...

AITA:

                              Baiña anaia

                damututa ikusiz

                ez al zaik ba biguntzen

                biotza errukiz?

ZARRA:        

                Ba! Berak ere ez zeukan

                zintzo ibilli baizik..

AITA: (bigundu naiaz)

                Gizaixo! Ikusi ba'u

                negar eta intziriz

                belauniko; barkapen

                eske gaur goizetik!

                Ardi galdua artzaiak

                sastraka tartetik

                ateratzen dunean,

                seme, ez el dakik

                sorbaldetan artuta

                txabolan zein pozik

                sartzen duan berriro?

                Esan zaidak egiz:

                ez al uan eorrek

                gaur egingo berdin?

ZARRA: (erdi bigunduta)

                Bai... ori, jakiña ba,

                anaia dalarik...

 

 

BEATZIGARREN AGERRALDIA

 

Lenengoak ta Gazte.

 

GAZTE:

        (bat batera etxetik urten eta

        Zarrenaren oiñetaratuaz edo

        eskua emanaz, eskerronez.

        Zarrenari, baterakoan

        zarradatxo bat anaia ikustean).

                Eskerrikasko anai

                biotz onagatik!

                Ortxe egon nauk atean

                dana aditzen larri.

                Anai, anai aizenez

                maiteko aut beti.

                Aita, ni seme zintzo (besarkatuz)

                izango naiz gaurtik!

 

OIALA BERA

 

aurrekoa